Reklamacje

Reklamacja i gwarancja

 

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane po naprawie w specjalistycznym serwisie Sprzedającego. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, dane reklamowanego produktu oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

            Produkty z kategorii: Turbosprężarki, Sprężarki: Iława 14-200, ul. Bydgoska 35

            Produkty z kategorii: Tuning: Warszawa 03-287, ul. Głębocka 98A

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

9. Reklamacji nie podlegają: uszkodzenia powstałe na skutek wykorzystywania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub parametrami; towary samodzielnie dobrane, przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo montowane.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za  straty spowodowane niewłaściwym doborem, montażem, lub nieprawidłowym wykorzystaniem produktów.

11. Ze względu na właściwości produktów oferowanych w sklepie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przy użyciu tych produktów lub samochodów zmodyfikowanych przy ich użyciu.

12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodów spowodowane niewłaściwym doborem i/lub niewłaściwym montażem zamówionych w sklepie produktów

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta gwarancji lub rękojmi udzielonej mu przez producenta lub sprzedawcę samochodu, w którym zastosowano zamówione produkty, utratę przez Klienta szczególnych uprawnień wynikających z polisy ubezpieczeniowej lub innej podobnej umowy.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).